heeft u een klacht? deel deze met ons

kwaliteit en klanttevredenheid

Het is voor de medewerkers van Ambulancezorg Groningen vanzelfsprekend dat zij in hun dienstverlening streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede relatie met u. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de door Ambulancezorg Groningen geboden hulpverlening. Een klacht kan betrekking hebben op verschillende facetten. Wellicht vindt u dat de ambulance er niet op tijd was, of dat u onheus bejegend bent door het ambulancepersoneel of de centralist op de meldkamer. Het kan ook zijn dat u van mening bent dat de verpleegkundige fouten heeft gemaakt tijdens het bieden van hulp. Blijf niet rondlopen met uw klacht. Wij pakken uw klacht altijd serieus op. Wij kunnen ervan leren om daarmee onze zorgverlening te optimaliseren en te voorkomen dat dergelijke situaties in de toekomst niet meer voorkomen. Ook als u suggesties heeft om onze ambulancezorg verder te verbeteren, verzoeken wij u dit kenbaar te maken.

WKKGZ

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Meer informatie over de wet kunt u vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in de folder Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

wie kan een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als uzelf iets heeft meegemaakt waarover u ontevreden bent. Het is ook mogelijk dat u namens een ander contact met ons opneemt. Het moet dan wel gaan om een persoon aan wie daadwerkelijk hulp is verleend en die te maken heeft gehad met:

 • Een centralist van de Meldkamer Noord-Nederland of;
 • (Ambulance)medewerkers van Ambulancezorg Groningen.

hoe ziet de klachtenprocedure eruit?

 • U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht;
 • Klacht wordt in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris;
 • De klachtenfunctionaris onderhoudt contacten met de klager en staat de klager terzijde bij de afhandeling van de klacht;
 • De klachtenfunctionaris geeft verantwoordelijk teamleider opdracht om een onderzoek in te stellen en bewaakt de voortgang van dit onderzoek;
 • Klachtenfunctionaris koppelt resultaten terug naar de klager;
 • Indien de klacht tot tevredenheid van beide partijen is opgelost, zal de klacht worden afgesloten. Klager krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Ambulancezorg Groningen stelt zich ten doel uw klacht binnen vier weken af te handelen. Wanneer blijkt dat de klacht niet volledig kan worden afgehandeld omdat aanvullend onderzoek nodig is, dan treedt de klachtenfunctionaris met de klager in overleg en maakt afspraken over het vervolg.. U kunt, indien u dit wenst het externe het klachtenreglement van Ambulancezorg Groningen inzien.

niet tevreden over de klachtafhandeling?

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht door ons, dan kunt u terecht bij de Landelijke geschillencommissie van Ambulancezorg Nederland. De commissie onderzoekt de wijze van afhandeling van de klacht door ons en doet uiterlijk binnen twee maanden uitspraak. Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie.

Geschillencommissie Ambulancezorg                                Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag

Extra informatie:

 • Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden Ambulancezorg
 • Klik hier om de wettekst van de Wkkgz in te zien
 • Klik hier voor het reglement van de geschillencommissie