de raad van toezicht, feiten & cijfers

2015: een bewogen jaar

Voor Ambulancezorg Groningen was 2015 een bewogen jaar; de vorming van een nieuwe cao en de daarvoor gevoerde acties hebben de raad van toezicht al vroeg in het jaar bezig gehouden.  De raad heeft de acties en de gevolgen hiervan goed gevolgd en is blij dat consensus over de cao de rust heeft teruggebracht. De prijs voor deze cao ziet de raad echter duidelijk terug in de eindejaarscijfers; de afkoop van de ORT voor de medewerkers over 2,5 jaar liet het resultaat ver zakken.

Ondanks deze perikelen is het de raad opgevallen dat de medewerkers met onverminderde passie en inzet hun werk voor de patiënten uitvoeren. De continuïteit van zorg is op geen enkel moment een punt van zorg geweest. De raad verwacht van zichzelf dezelfde hoge kwaliteit als van de medewerkers van Ambulancezorg Groningen. Jaarlijks evalueert de RvT en neemt zijn eigen functioneren onder de loep. Dat helpt om inzicht te krijgen in het proces om te komen tot besluiten en adviezen en de verbetering daarvan.

blik vooruit

De raad heeft een goed beeld gekregen van de geleverde prestaties in 2015 en van de te komen ontwikkelingen van de organisatie. Het verlengen van de Tijdelijk Wet Ambulancezorg (TWAZ) tot 2020 mag een lange tijd lijken, voor de ontwikkelingen die komen is het maar korte tijd. De raad houdt haar blik vooruit en ondersteunt daarmee haar bestuurder in de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden.

de leden

C.A.M. Mulder, voorzitter

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur C.A.M. Mulder Advies&Interim
Nevenfuncties: 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen
 • Lid van het bestuur van het Nationaal Fonds Gehandicaptensport tot juni 2015
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie de Huismeesters
 • Vice-voorzitter Cosis, Promens Care en NOVO

E. Fennema, vice-voorzitter

Hoofdfunctie: Oud-burgemeester Zuidhorn en Haren
Nevenfuncties: 

 • Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Ambulancezorg Groningen
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Novawork te Leek (per januari 2016 beëindigd)

H.J. van der Hoek, lid raad van toezicht

Hoofdfunctie: Directeur strategische relaties bij De Friesland Zorgverzekeraar per 1 oktober 2015
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Woonborg, Woningcorporatie Noord Drenthe
 • Lid Bestuur NVZD (Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg) tot juni 2015
 • Lid Raad van Toezicht van Ambulancezorg Groningen tot december 2015
 • Lid Raad van Commissarissen Centramed tot juni 2015

H.W. van de Weijer, lid raad van toezicht

Hoofdfunctie: bedrijfsadviseur en toezichthouder (voormalig registeraccountant)
Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Commissarissen Plegt Vos Bouwgroep B.V
 • Lid Raad van Commissarissen FC Groningen Beheer B.V. tot oktober 2015
 • Lid Raad van Commissarissen Noordelijk Grondbezit B.V. tot september 2015
 • Lid Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen

de taken

 • toezicht houden, bestaande uit het goedkeuren van bestuursbesluiten en het monitoren van het functioneren van de stichting Ambulancezorg Groningen en de bestuurder
 • klankborden en adviseren door gevraagd en ongevraagd te reflecteren op voorstellen, actuele ontwikkelingen en de koers van de organisatie.
 • Werkgever van de directeur bestuurder, zoals dat vorm krijgt in het aanstellen en jaarlijks beoordelen van de bestuurder. 

de besluiten

 • goedkeuring jaarrekening 2014, décharge verleend aan bestuurder
 • goedkeuring begrotingen 2016
 • instemming beschikbaar stellen van middelen voor de aankoop van grond in Groningen
 • benoeming E. Fennema als lid auditcommissie

de activiteiten

 • Vier reguliere vergaderingen
 • Twee brainstormsessies over de ontwikkelingen in de ambulancesector
 • Zelfevaluatie raad van toezicht
 • Beoordeling bestuurder door renumeratiecommissie
 • Overleg gevoerd met de Ondernemingsraad
 • Bijeenkomsten auditcommissie
 • Aanwezig bij presentatie Kindermedicatie app van Ambulancezorg Groningen
 • Bezoek regiobijeenkomsten NVTZ
 • Collegiaal overleg met Raad van Toezicht UMCG Ambulancezorg

de vergoeding

De vergoedingen van de raad van toezicht zijn vastgesteld conform de Governance Code d.d. januari 2010 van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en getoetst door de accountant.