functieprofiel teamleider

doel van de functie

Het geven van leiding aan de medewerkers op één of enkele posten en zorg dragen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, zodanig dat het primaire proces optimaal verloopt en medewerkers en materieel optimaal functioneren.

plaats in de organisatie

Ontvangt hiërarchisch leiding van de regiomanager ambulancezorg. Geeft direct leiding aan de medewerkers: ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs       (ca. 80 fte).

resultaatgebieden

1. Beleid en advies
2. Bieden van zorg- en dienstverlening
3. Financiën en beheer
4. Leidinggeven

resultaatgebied: beleid en advies

 •  geeft input voor het tactische beleid en jaarplan van de regio;
 • volgt in- en externe ontwikkelingen en doet voorstellen voor verbetering en innovatie;
 • draagt, na vaststelling van het beleid, zorg voor implementatie daarvan;
 • neemt deel aan, of leidt projecten op gebied van verbetering en innovatie binnen de post(en).

resultaatgebied: bieden van zorg- en dienstverlening

 • vertaalt de doelen uit het tactische beleid en het jaarplan naar activiteiten en maakt afspraken met de regiomanager over de te behalen doelen/prestatie-indicatoren; 
 • draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde beleid en de activiteiten. Draagt zorg voor de benodigde randvoorwaarden en neemt zo nodig bijsturingsmaatregelen;
 • organiseert en coördineert de activiteiten op de post(en), ziet toe op de naleving van vastgesteld beleid, protocollen en wettelijke eisen en afspraken en onderneemt gerichte acties voor aanpassing/verbetering.

resultaatgebied: financiën en beheer

 • geeft input voor de begroting van de post(en) en legt deze voor aan de regiomanager;
 • beheert het toegewezen budget, onderneemt actie bij afwijkingen en houdt de manager hier periodiek van op de hoogte;
 • levert periodiek managementinformatie aan de regiomanager;
 • bespreekt periodiek met de regiomanager de realisatie van de vastgestelde doelstellingen en prestatieindicatoren.

resultaatgebied: leidinggeven

 • coacht en begeleidt de medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en stimuleert onderlinge samenwerking;
 • stemt het functioneren van de post(en) af met ondersteunende diensten;
 • ziet toe op een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting;
 • organiseert en bewaakt een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen en tussen de posten;
 • geeft uitvoering aan het vastgestelde organisatie, personeels- en opleidingsbeleid.

functie-eisen

kennis

Kennis is vereist op het niveau van een hbo-opleiding op het gebied van gezondheidszorg en een post-hbo op
gebied van management. Daarnaast is meerdere jaren ervaring met leidinggeven nodig. Ontwikkelingen binnen
het vakgebied worden gevolgd en beoordeeld op de consequenties voor de eenheid.

zelfstandigheid

De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van het tactische beleid en jaarplan en afspraken met de regiomanager. Zelfstandigheid is vereist voor het leidinggeven aan medewerkers van één of meerdere posten waarbij problemen op organisatorisch, personeels- en vakinhoudelijk gebied worden opgelost. Initiatief en vindingrijkheid zijn nodig voor het doen van verbetervoorstellen en voor het halen van de doelstellingen van de eenheid.

sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, motiveren, overtuigingskracht, overbruggen van tegenstellingen en creëren van draagvlak zijn van belang bij het geven van leiding aan de verschillende teams op de post(en), het leiden van projecten en het afstemmen van werkzaamheden met meerdere partijen waarbij verschillende belangen bij elkaar gebracht dienen te worden.

risico's, verantwoordelijkheid en invloed

Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het functioneren van de teams op één of meer posten en het ontwikkelen en realiseren van operationeel beleid. Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij het beheren van het budget en het uitvoeren van de activiteiten. Er is risico op het veroorzaken van immateriële schade bij het onderhouden van met name interne contacten.

uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het leidinggeven, voor het voeren van verschillende in- en externe overleggen en besprekingen en voor het geven van (beleids)adviezen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van de activiteiten, beleidsvoorstellen en verslagen.

bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verwerken van teksten op een computer/laptop/tablet waarbij enige snelheid vereist is.

oplettendheid

Oplettendheid is vereist bij het geven van leiding aan medewerkers van een aantal posten, toezien op de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de werkzaamheden, beheren van budgetten, het geven van adviezen en bijhouden van in- en externe ontwikkelingen. Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor het functioneren van de post(en).

overige functie-eisen

 • geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het stimuleren en motiveren van medewerkers;
 • systematisch en ordelijk werken zijn nodig bij het leidinggeven, ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten en het beheren van budgetten;
 • integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig bij het op uniforme wijze uitvoeren van het personeelsbeleid; 
 • voorkomen en gedrag zijn van belang bij diverse, met name interne, contacten.

inconveniënten

Psychische belasting kan optreden door het leidinggeven, waarbij er verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de resultaten van de post(en) en moet worden omgegaan met weerstanden en tegengestelde belangen.