de raad van toezicht, feiten & cijfers

de leden

C.A.M. Mulder, voorzitter

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur C.A.M. Mulder Advies&Interim
Nevenfuncties: 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen
 • Lid van het bestuur van het Nationaal Fonds Gehandicaptensport tot juni 2015
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie de Huismeesters
 • Vice-voorzitter Cosis, Promens Care en NOVO

H.W. van de Weijer, lid raad van toezicht

Hoofdfunctie: bedrijfsadviseur en toezichthouder (voormalig registeraccountant)
Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Commissarissen Plegt Vos Bouwgroep B.V
 • Lid Raad van Commissarissen FC Groningen Beheer B.V. tot oktober 2015
 • Lid Raad van Commissarissen Noordelijk Grondbezit B.V. tot september 2015
 • Lid Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen

G.C. van Dijk, lid raad van toezicht

Hoofdfunctie: Senior Projectleider Complexe Zorg bij Noorderbreedte Leeuwarden
Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen
 • Consulent voor (zorg)instellingen bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), vanuit Gea van Dijk Consultancy

de taken

 • toezicht houden, bestaande uit het goedkeuren van bestuursbesluiten en het monitoren van het functioneren van de stichting Ambulancezorg Groningen en de bestuurder
 • klankborden en adviseren door gevraagd en ongevraagd te reflecteren op voorstellen, actuele ontwikkelingen en de koers van de organisatie.
 • Werkgever van de directeur bestuurder, zoals dat vorm krijgt in het aanstellen en jaarlijks beoordelen van de bestuurder. 

de besluiten

 • goedkeuring jaarrekening 2014, décharge verleend aan bestuurder
 • goedkeuring begrotingen 2016
 • instemming beschikbaar stellen van middelen voor de aankoop van grond in Groningen
 • benoeming E. Fennema als lid auditcommissie

de activiteiten

 • Vier reguliere vergaderingen
 • Twee brainstormsessies over de ontwikkelingen in de ambulancesector
 • Zelfevaluatie raad van toezicht
 • Beoordeling bestuurder door renumeratiecommissie
 • Overleg gevoerd met de Ondernemingsraad
 • Bijeenkomsten auditcommissie
 • Aanwezig bij presentatie Kindermedicatie app van Ambulancezorg Groningen
 • Bezoek regiobijeenkomsten NVTZ
 • Collegiaal overleg met Raad van Toezicht UMCG Ambulancezorg

de vergoeding

De vergoedingen van de raad van toezicht zijn vastgesteld conform de Governance Code d.d. januari 2010 van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en getoetst door de accountant.