jaarverantwoording Raad van Toezicht

Terugkijkend op 2018 heeft Ambulancezorg Groningen weer belangrijke stappen gezet, die ook stuk voor stuk onderwerp van gesprek zijn geweest binnen de Raad van Toezicht.

Drie belangrijke onderwerpen waar uitgebreid aandacht aan besteed is: De Groninger locaties aan de Kastanjelaan en aan de Sontweg, waar Ambulancezorg Groningen lange tijd was gehuisvest, voldeden echt niet meer aan de huidige wensen en normen. Na intensief beraad, is er uiteindelijk voor gekozen af te zien van nieuwbouw en is besloten de locatie aan de Gotenburgweg te huren ten behoeve van de voormalige ambulanceposten aan de Kastanjelaan en de Sontweg. Als hoofdvestiging biedt het ook de huisvesting van het management en de staffuncties.

Na het aanpassen en opknappen van de locatie is een heel mooie locatie tot stand gekomen waar veel ruimte is voor de ambulances en waar het voor medewerkers prettig werken is. De locatie biedt zelfs ruimte voor nieuwe activiteiten. Zo is in 2018 de eigen opleiding voor ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen ontwikkeld en gestart. Hierdoor kunnen we onze eigen ‘kweekvijver’ vormen voor nieuwe medewerkers, en ook collega instellingen daarin ondersteunen.

Om nog beter de zorg rond de patiënten te kunnen afstemmen, bestaat al langer een wens voor een nieuw, elektronisch cliëntdossier. Om deze gezamenlijk met andere ambulancezorg organisaties te ontwikkelen, heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het deelnemen aan de coöperatie Axira, gevormd door meerdere ambulancezorg organisaties, en ADAS, dat als onderdeel van Axira, het elektronische dossier samen met ons gaat ontwikkelen.

Hoe werkt de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht werkt vanuit haar visie, waarbij de focus ligt op het realiseren van goede ambulancezorg voor de patiënten/burgers en hun naasten en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunten zijn hierbij veiligheid voor burgers en medewerkers, samenwerking in netwerk en keten, gelijkwaardigheid, integriteit en transparantie.

Om dit te realiseren kent de Raad van Toezicht naast de gezamenlijke overleggen met de bestuurder, drie commissies: de auditcommissie, die zich richt op de financiën, de kwaliteitscommissie die zich richt op kwaliteitsthema’s en de remuneratiecommissie die de rol van werkgever van de bestuurder nader vormgeeft. Deze commissies bereiden de besluitvorming en advisering in de Raad van Toezicht voor en zijn in 2018 in totaal 6 keer bij elkaar gekomen. In 2018 heeft door de voltallige RvT acht keer overleg plaatsgevonden met de bestuurder, en twee keer zonder de bestuurder.

Veranderingen in samenstelling van de Raad van Toezicht in 2018

In de Raad van Toezicht hebben veranderingen plaatsgevonden in 2018. De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Bertus Fennema heeft met het einde van zijn tweede zittingstermijn de Raad verlaten. Met zijn politieke en bestuurlijke kennis en inzicht heeft hij de raad en de bestuurder lange tijd bijgestaan en geleid. Mevrouw Gea van Dijk, komend vanuit de functie van lid van de Raad van Toezicht, heeft hem opgevolgd als voorzitter. De heer Koos Wiersma is als nieuw lid toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij is hierbij Bertus Fennema opgevolgd als lid van de remuneratiecommissie en de auditcommissie. 

Werkbezoeken in 2018

Om ook in gesprek te zijn met medewerkers en zich door hen te laten informeren over de dagelijkse gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen, legt de Raad van Toezicht werkbezoeken af (in 2018 aan de locaties Winschoten en Veendam), heeft ze een keer per jaar regulier overleg met de ondernemingsraad, neemt ze samen met medewerkers deel aan gezamenlijke activiteiten en worden op onderwerp medewerkers uitgenodigd bij specifieke overlegthema’s. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook externe contacten, gericht op samenwerking.

Blik vooruit

Het voert te ver om alle thema’s waarmee de raad zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden op te noemen. Naast de drie eerdergenoemde onderwerpen zijn voorbeelden: de financiële (gezonde) positie van Ambulancezorg Groningen, de mate waarin Ambulancezorg Groningen voldoet aan landelijke kwaliteitseisen van de sector en van de zorg, de governancecode van de zorg, het project planbare zorg, het bedrijfsopvangteam, de samenwerking met de doktersdienst, de managementstructuur en de ontwikkelingen in de zorg, zowel ten aanzien van de ziekenhuiszorg en eerstehulpposten, als de ambulancezorg zelf. Ook in 2019 zullen er weer belangrijke stappen gezet worden. De in gang gezette activiteiten van 2018 zullen hun vervolg krijgen en er zijn in 2019 weer nieuwe ontwikkelingen. Een gezonde organisatie en het creëren van goede voorwaarden voor het verlenen van goede zorg aan de patiënten en hun naasten, en een goede werksituatie voor de medewerkers, zullen hierbij steeds leidend zijn.