Vorige

zorgsector en zorglandschap

de feiten

1) minister stelt nieuwe methode van bekosting vast op basis van beschikbaarheid, 2) RIVM actualiseert Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid van 2008, 3) uitgangspunt: 97% van Nederland binnen 12 minuten bereikbaar, toegestane overschrijdingspercentage: maximaal 5% van de opdrachten, 4) totaal budget ambulancezorg in Nederland verhoogd met € 7,7 miljoen voor 588 ambulances , 5) het landschap van de acute zorg verandert ingrijpend, 7) doel: verbetering van de kwaliteit van zorg door meer efficiency en kostenbesparingen, 8) zorgverzekeraars bepalen steeds sterker de specialismen per ziekenhuis, 9) samenwerking ziekenhuizen Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen  en  GGZ verstevigd

wat betekent dit?

Het ‘Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid’ is in 2013 in opdracht van de minister door het RIVM geactualiseerd. Dit kader bepaalt hoeveel ambulances per regio nodig zijn. Op grond van die cijfers ligt vast hoeveel geld er voor onze organisatie beschikbaar is. Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn intensief betrokken bij deze besluitvorming. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning van de beschikbaarheidsbijdrage is een structuur met parate diensten in de hele regio. Een gevolg van de spreiding van specialismen over de verschillende ziekenhuizen in Noord-Nederland betekent dat onze ambulances naar andere ziekenhuizen rijden dan voorheen en vaker over de provinciegrenzen hun werk uitvoeren. Het beleid van de meldkamer om altijd de dichtstbijzijnde, beschikbare ambulance in te zetten sluit daar op aan.

De taakherschikking in de zorgsector biedt vooral kansen op de grensvlakken van verschillende traditionele functies. Functiedifferentiatie is daardoor in volle gang. We zien dat in onze eigen organisatie bijvoorbeeld aan de zorgambulanceverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (NP) en physician assistent (PA) in opleiding. De discussie over de spreiding in de hele zorgsector spitst zich toe op de vraag wat de optimale omvang is voor een eenheid om kwaliteit van zorg te garanderen. In de ambulancezorg hebben we relatief weinig last van deze ontwikkelingen. Het budget is zelfs verhoogd. Dat neemt niet weg dat voor ons - als tussenschakel in de acute zorg - samenwerking in de keten een van de topprioriteiten is en blijft. Een sterke profilering van onze organisatie past daar bij.

meningen

“Vanuit mijn positie als verpleegkundige op een van de ambulanceposten heb ik natuurlijk geen goed zicht op de hele zorgsector, maar ik denk echt dat we uiteindelijk allemaal werken voor Ambulancezorg Noord-Nederland, met de Meldkamer Noord-Nederland als voorbeeld.”   “Je zou kunnen zeggen dat de aardbevingen het zorglandschap in Groningen behoorlijk door elkaar geschud hebben.

Alles is aan het veranderen.”   “In de toekomst mag je blij zijn als je in de buurt van een ziekenhuis woont. Aan de andere kant zijn onze ambulances steeds meer ingericht als een klein, mobiel ziekenhuis. Het is dus niet zo gek, dat het aantal opdrachten landelijk toeneemt. Mooi voor ons werk en onze toekomst!”

blik vooruit

De minister van VWS schrijft in haar brief van 16 juli 2013 over de ambulancezorg: “Waar de herijking tot nu toe iedere vier jaar plaatsvond, heb ik er, gezien de vele ontwikkelingen in de acute zorg,

voor gekozen al over twee jaar een nieuwe actualisatie te laten doorrekenen. De nieuwe herijking van het referentiekader zal dus plaatsvinden in 2016.”

gerelateerde webpagina's

Volgende