Vorige

ProQA

de feiten

1) keuze ProQA voor de witte kolom in de meldkamer, 2) ProQA is gebaseerd op veiligheid, 3) ProQA legt op een uniforme wijze keuzes vast, volgens strakke protocollen, 4) training voor alle centralisten en leidinggevenden, 5) systeem operationeel vanaf december 2013

wat betekent dit?

Centralisten zijn na een intensieve training eind 2012 aan de slag gegaan met ProQA, het nieuwe triagesysteem. Voor de centralisten is de uniformiteit in de afhandeling van meldingen een groot voordeel. Een centralist levert met dit systeem een ‘toestandsbeeld’ voor het ambulanceteam. Dat is bepalend voor de spoed, maar uitdrukkelijk geen diagnose. Vanuit het systeem krijgt de aanname-centralist ook praktische en medische adviezen voorgeschreven voor de melder. Daarmee is de centralist de eerste hulpverlener in het primaire

proces. Het ambulanceteam stelt ter plekke vast wat de werkelijke situatie is. De ambulanceverpleegkundige beslist vervolgens – op basis van zijn medische diagnose - wat er met de patiënt gebeurt. De uitgebreide zorgverlening vanuit de ambulance maakt verdere behandeling in de keten soms overbodig. Heldere communicatie met de meldkamer en de huisarts is daarbij belangrijk. In 2014 wordt op dit terrein via het project iZis een belangrijke stap gezet.

meningen

Er zijn altijd mensen die klagen dat ze te weinig informatie ontvangen én mensen die vinden dat ze te veel informatie ontvangen van de meldkamer. Voorlopig hanteren we de uitgebreide versie voor de melding in de MDT. Dat kan ook anders. We zitten allemaal in een leerproces.”   “Het lijkt misschien zo dat ProQA tot een andere verdeling van opdrachten en urgentiecodes leidt, maar we moeten niet te snel zijn met onze conclusies. Het systeem is zorgvuldig

getest en heeft zijn waarde al in veel landen aangetoond.”   "Het is voor mij opvallend, dat ik sinds de invoering van ProQA ineens weer naar een aantal verhangingen ben gestuurd. De laatste daarvoor was jaren terug. Het systeem schrijft reanimatie voor als de beller niet zeker weet of iemand al overleden is. Zo’n situatie is erg traumatiserend voor de familie en voor de hulpverleners.”

blik vooruit

De meldkamer is in goed overleg met de drie ambulancediensten gestart met de uitgebreide versie van ProQA.

In 2014 worden de ervaringen en resultaten geëvalueerd om te bepalen of een kortere versie van de meldingen wenselijk is.

gerelateerde webpagina