privacy statement

Stichting Regionale Ambulance Voorziening Groningen, gevestigd aan de Gotenburgweg 40 te Groningen, hierna te noemen: “Ambulancezorg Groningen”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij hebben persoonsgegevens nodig om ter plaatse te komen met de ambulance en zorg te verlenen. Wanneer er een samenwerking plaatsvindt met andere zorgverleners, delen wij uw gegevens met hen. Dit doen wij alleen als het noodzakelijk is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ambulancezorg Groningen verwerkt onderstaande gegevens:

 • Identificatiegegevens: voorletters, achternaam, geboortedatum, BSN, paspoortnummer, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, verblijfsvergunningnummer;
 • Transactiegegevens: bankrekeningnummers, bijschrijvingen, afschrijvingen;
 • Financiële gegevens: facturen;

Wij verwerken ook bijzondere persoonsgegevens, zoals:

 • Medische gegevens: reden van hulpverlening, ECG (hartfilmpje) en overige (medische) handelingen;
 • Audiovisuele gegevens: beveiligingscamera’s en dashcams.

Hoe wij uw gegevens ontvangen

U deelt gegevens met ons wanneer u de meldkamer belt, wanneer u zorg ontvangt van medewerkers van Ambulancezorg Groningen, een contact- of klachtformulier invult op de website, een contract ondertekent of uw gegevens worden ontvangen via ketenpartners. Ambulancezorg Groningen vraagt via Syb-Z en Vecozo BSN-gegevens op die nodig zijn voor de zorgverlening.

Met wie wij persoonsgegevens delen

Ambulancezorg Groningen deelt gegevens met onderstaande partijen:

 • Ambulances inzicht;
 • Ambulancezorg Nederland;
 • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR);
 • Corpuls Benelux;
 • Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ);
 • Doktersdienst Groningen (DDG);
 • Treant Zorggroep;
 • Verschillende zorgverzekeraars;
 • Verschillende ziekenhuizen;
 • Verschillende meldkamers ambulancezorg;
 • Verschillende Groningse gemeenten;
 • Verschillende huisartsen;
 • The Patiënt Safety Company;
 • Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZN-NN).

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Ambulancezorg Groningen bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Patiëntgegevens bewaren wij 15 jaar, zoals wettelijk verplicht vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Wij bewaren de gegevens van minderjarigen daarom tot het 34e levensjaar. De uitzondering hierop is dat wij de gegevens verwijderen als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle gegevens worden in een database opgeslagen in een extern datacenter in Groningen. De ECG’s (hartfilmpjes) worden daarnaast opgeslagen in Dresden (Duitsland) in een ISO27001 gecertificeerd datahotel. Gegevens die zijn opgeslagen kunnen alleen worden opgevraagd met minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord. Er worden periodieke controles uitgevoerd wie rechten heeft op deze opgeslagen gegevens. Daarnaast wordt Ambulancezorg Groningen elk jaar gecontroleerd of er nog steeds aan de beveiligingseisen voor het opslaan van medische gegevens wordt voldaan. Dit gebeurt aan de hand van NEN7510 certificering. Deze certificering biedt richtlijnen voor het treffen en handhaven van maatregelen ter beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De rechten die u heeft

Inzien
U als persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt heeft diverse rechten. U heeft onder andere het recht om aan Ambulancezorg Groningen te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Daarbij heeft u de mogelijkheid om deze in te zien en hiervan een kopie te ontvangen.

Wijzigen of wissen
Wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken of u vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen indienen. U kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken. Wij kunnen niet in alle gevallen voldoen aan deze verzoeken, omdat het kan zijn dat er een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven, bijvoorbeeld vanwege het belang van een ander of omdat het nodig is om zorg te verlenen. Wanneer wij een verzoek afwijzen, leggen wij u uit waarom.

Meenemen
Naast bovenstaande, heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit recht heeft u alleen als het gaat om de persoonsgegevens die u als patiënt actief en bewust heeft verstrekt. Hieronder vallen ook de gegevens die indirect zijn verstrekt door het gebruik van een dienst of apparaat, zoals een pacemaker of een bloeddrukmeter. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen.

Bezwaar of een klacht indienen 
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens of u mag een klacht indienen. Daarnaast mag u bezwaar indienen tegen een verwerking en heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Om een verzoek te doen op één van bovenstaande rechten, vragen wij u een schriftelijk verzoek in te dienen met daarbij een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactgegevens

Ambulancezorg Groningen
t.n.v. de afdeling Gegevensbescherming 
Gotenburgweg 40
9723 TM Groningen
privacy@ambulancezorggroningen.nl

Wanneer u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw privacy, mag u deze ook altijd stellen via bovenstaande contactgegevens.